تبلیغات
فال حافظ

كد آهنگ
مجتبی موحدی نژاد movahedi.mojtaba@yahoo.com - آدمهای بزرگ

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

شنبه 16 بهمن 1389-10:16 ب.ظروزی دخترکی با خداوند سخن گفت و از او با تمام وجود خواست تا به او قدرتی بدهد که بتواند انسان های بزرگ را از سایر افراد بازشناسد آخر او شیفته اندیشه ها بود. خداوند مرغی را به سوی دختر فرستاد.مرغ سخن گوی سیمین پر بر دست دخترک نشست و گفت: ای دختر شیرین و هوشمند هیچ نیرویی جز خرد خودت نمی تواند به تو در شناسایی افراد بزرگ منش یاری رساند، چشمانت را بگشا، گشودنی که در آن بستنی نباشد. بسیاری از ما در آرزوی حقیقتیم ولی درست هنگامی که پیش روی ما قرارمی گیرد، چشمانمان را با هراس و بی توجهی می بندیم از آن بدتر زمانی است که حقیقت را می بینیم ولی آن را به دلخواه خود تحریف می کنیم نیمی را می بینیم نیمی را نمی بینیم، حقیقت را می بینیم و آن را به سان واقعیتی که دوست می داریم تعبیر می کنیم که بین حقیقت و واقعیت تفاوت بسیار است. زمان را ببین، مردم را ببین و روزگار را با دیده فراست و عبرت بنگر. عاشقانه همه چیز را به نظاره بنشین، اگر عاشقانه بنگری خوبی ها و بدی ها را می بینی در کنار هم، از خوبی ها لذت می بری و بر بدی ها تاب می آوری زیرا که عاشق شدن بینا شدن است نه کور شدن و چشم بر بدی ها بستن. اگر حتی معشوقی داشتی بدان و آگاه باش که اگر بر بدی هایش چشم بر بندی در حق او و خودت خیانت کرده ای و اگر بدی هایش را نمی بینی پس چون کوری هستی که بیهوده مشعل به دست گیرد، عاشق آن است که معشوق خود را تعالی بخشد نه آنکه او را در بدی هایش فرو گذارد و چشم بر بندد.خلاصه کنم کلام را که از این پس هر بار بینمت تو را پندی دهم که دنیا را بهتر بینی اما در این زمان کوتاه چند سخن در باب تفاوت انسانها تو را می گویم:  
 

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند

آدم های كوچك پشت سر دیگران سخن می گویند

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

آدم های متوسط درد خودشان را دارند

آدم های كوچك بی دردند

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

آدم های كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

آدم های بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند

آدم های متوسط به دنبال كسب دانش هستند

آدم های كوچك به دنبال كسب سواد هستند

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند كه پاسخ دارد

آدم های كوچك می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

آدم های كوچك مسئله ندارند

آدم های بزرگ سكوت را برای سخن گفتن برمی گزینند

آدم های متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

آدم های كوچك با سخن گفتن بسیار، فرصت سكوت را از خود می گیرند
تاریخ آخرین ویرایش:- -